Vì công việc của gia đình, tôi đã từng du học Canada trong một khoảng thời gian, trong thời gian đó tôi được tiếp xúc với môn thể thao bi đá trên băng; sau khi trở về Trung Quốc, tôi thấy “Thì ra  không ai biết về mộ bi đá trên băng?”  Tôi mở trang web này để cho nhiều người biết về môn thể thao thú vị này.